NOW-regeling

De NOW heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Het derde steunpakket is inmiddels ingegaan (NOW 3.0), van 1 oktober tot 1 juli 2021.

Op hoofdlijnen ziet de derde NOW-regeling er als volgt uit;

 • Het kabinet verlengt de NOW met drie tijdvakken van drie maanden, van 1 oktober tot 1 juli 2021;
 • Het omzetverlies waarvan minstens sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW, blijft in het eerste tijdvak 20%. Vanaf het tweede tijdvak (dat ingaat op 1 januari 2021) is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode en volgt daarbij de systematiek van de NOW 1 en NOW 2.
 • Voor de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tijdvakken zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. 
 • Het vergoedingspercentage wordt langzaamaan verlaagd, van 80% van de loonsom in het eerste tijdvak (oktober tot en met december 2020) , naar 70% in het tweede tijdvak (januari tot en met maart 2021), naar 60% in het derde tijdvak (april tot en met juni 2021).
 • De korting bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) vervalt. Er is dus niet langer sprake van een ontslagboete bij het starten van een ontslagprocedure bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen of bij collectief ontslag. Het schrappen van de korting in de NOW-3 houdt in dat de werkgever ook subsidie ontvangt over de laatste maanden van de arbeidsovereenkomst met de werknemer, oftewel de loonkosten die hij heeft tijdens de ontslagprocedure en de opzegtermijn. Bedrijven krijgen de ruimte om de loonsom gedeeltelijk te verlagen zonder daarvoor gekort te worden op de subsidie. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. De gewone regels van het ontslagrecht, waaronder de toets door UWV, blijven onverkort van toepassing, en bij ontslag is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.691 per maand per werknemer. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon, wat neerkomt op € 4.845 per maand per werknemer.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.
 • Het verbod op bonussen en dividend blijft bestaan. 
 • Werkgevers die een beroep doen op de NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag aanvragen voor hun personeel, krijgen een inspanningsverplichting om de werknemers van werk-naar-werk te helpen, hierop wordt een sanctie gesteld van 5% korting op het subsidiebedrag.
 • Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.00 of meer, een subsidie van € 125.000 of meer of wanneer het omzetverlies op het niveau van een zelfstandige werkmaatschappij is berekend.
 • Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot van € 20.000 of meer of een subsidiebedrag van € 25.000 of meer.
 • Het eerstvolgende aanvraagtijdvak wordt opengesteld per 16 november 2020, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Voor het tweede tijdvak is het aanvraagtijdvak vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021 geopend. Voor het derde tijdvak is het aanvraagtijdvak vanaf 17 mei tot en met 13 juni 2021 geopend.De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen. Definitieve vaststelling van de subsidie kan worden aangevraagd binnen 24 weken vanaf 1 september 2021.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video’s en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen