Loondoorbetaling bij ziekte

  • Zieke werknemers hebben 104 weken recht op loon. Als het contract binnen die 104 weken van rechtswege afloopt, eindigt de verplichting loon te betalen zodra de arbeidsovereenkomst eindigt. Als gewerkt wordt met wachtdagen, hoef je over maximaal de eerste twee dagen van ziekte geen loon te betalen.
  • Volgens de wet heeft een zieke werknemer voor een periode van minimaal 104 weken recht op zeventig procent van zijn laatstverdiende bruto maandloon.
  • De wettelijke verplichting om het loon tijdens de eerste 104 weken van ziekte door te betalen, kent een maximum en minimum. Het maximum telt voor de periode van 104 weken en is zeventig procent van het maximum dagloon. Het minimum geldt alleen tijdens het eerste ziektejaar en is gelijk aan het minimumloon.
  • Van deze wettelijke regels kun je alleen (in het voordeel van de werknemer) afwijken als daarover een afspraak staat in een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement of cao.
  • Als een werknemer binnen vier weken na het eindigen van zijn eerste ziekte weer ziek wordt, mag je de periodes van ziekte bij elkaar optellen voor het bereiken van de 104 weken.
  • Bij zwangerschapsverlof mag je de ziekte vóór het zwangerschaps- of bevallingsverlof en die erna optellen als de beide ziekteperioden dezelfde oorzaak hebben.
  • De hoogte van het loon bij gedeeltelijke werkhervatting is in principe zeventig procent van het laatstverdiende bruto maandloon. Maar als de werknemer bijvoorbeeld tachtig procent werkt, kun je tachtig procent van zijn loon uitbetalen.
  • Je kunt ander werk aanbieden aan de werknemer die nog niet geschikt is voor zijn eigen werk: passend werk.
  • De werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Als hij dat niet doet, mag je het loon van de zieke werknemer stopzetten. Haal opschorten en stopzetten van loon niet door elkaar! Leeft de werknemer de regels weer na, dan heeft hij niet alsnog recht op het stopgezette loon. Als de werknemer slechts gedeeltelijk eigen of aangepast werk kan verrichten, en hij dit weigert, mag je zijn gehele loon stopzetten.  

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen