Subsidie om werknemers in de zorg met long-covid langer in dienst te houden

Subsidie om werknemers in de zorg met long-covid langer in dienst te houden
6/21/2022

Werkgevers in de zorg kunnen subsidie aanvragen om medewerkers met long-covid langer in dienst te houden. De overheid vergoedt een deel van de loonkosten van de verlengde loondoorbetaling. 

Van de werkgever wordt verwacht dat deze het dienstverband na het tweede ziektejaar met minimaal zes maanden verlengt en de werknemer doorbetaalt op het niveau van het loon in het tweede ziektejaar. Het subsidiebedrag per werknemer bedraagt gemiddeld circa €6.600. Dit bedrag dekt de helft van de gemiddelde loonkosten bij een verlenging van de loondoorbetaling met een half jaar, uitgaande van de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar voor een verpleegkundige of verzorgende, gecorrigeerd voor de deeltijdfactor. De subsidie kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd, maar veel zorgverleners die langer dan twee jaar thuis zitten zijn in de tussentijd al ontslagen.

Voorwaarden

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen de subsidie aanvragen voor hun werknemers:

  • die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werden;
  • met wie zij een verlengde loondoorbetaling na het tweede ziektejaar hebben afgesproken van minimaal 6 maanden;
  • voor wie deze verlengde loondoorbetaling ook door UWV is bevestigd.

Meldpunt

De FNV heeft begin 2022 een meldpunt long-covid in het leven geroepen voor de zorgsector. Ruim vierduizend mensen hebben zich daar gemeld. Duizend van hen zijn hun baan kwijtgeraakt of dreigen die kwijt te raken, omdat zij twee jaar thuiszitten met long-covid. Volgens FNV-voorzitter Kitty de Jong blijkt uit de meldingen dat circa driekwart op het werk besmet is geraakt. De overheid registreert niet hoeveel mensen long-covid hebben.

Onderwijs

Ook onderwijsbond Aob heeft een meldpunt opgezet. Daar meldden zich in korte tijd ruim duizend mensen, waarvan 60% met zekerheid op school besmet was geraakt. De bond heeft in een brief de werkgevers opgeroepen tot coulance bij de WIA-aanvragen. De wet voorziet in de mogelijkheid om deze aanvraag in gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer uit te stellen, staat in de brief.

Veel onderwijs-werkgevers zijn volgens Aob-bestuurder Jim van Emden bereid de WIA-aanvraag op te schorten.  'Het loon doorbetalen kost werkgevers geld, maar gezien het lerarentekort hebben ze dat ervoor over. Ze kunnen dit bekostigen uit de reserves.'

Wet Poortwachter

De AOb krijgt geregeld signalen binnen van leden die stress ervaren door de Wet verbetering poortwachter, met name het tweedespoortraject. Van Emden: 'Uit angst voor loonsancties houden werkgevers zeer strikt vast aan de eisen. Maar er is ruimte voor meer maatwerk in het plan van aanpak, mits dat in goed overleg gebeurt met UWV en de medewerker.' 

Fotobron: Unsplash

Terug