3x opvallende jurisprudentie: ontslag f-grond, verzwijgen ziekte, stilzwijgende verlenging

3x opvallende jurisprudentie: ontslag f-grond, verzwijgen ziekte, stilzwijgende verlenging
7/1/2022

Een werkgever vraagt ontbinding wegens 'dwaling' voor een werkneemster die haar ziekte heeft verzwegen. Wat zegt de rechter? Deze en twee opvallende rechterlijke uitspraken worden hieronder uitgelicht.

1. Werknemer voldoet niet aan kledingeis vanwege geloofsovertuiging; ontbinding op f-grond

Een apothekersassistente mag niet langer met lange mouwen werken vanwege infectiegevaar. Op grond van haar geloofsovertuiging kan zij hier niet aan voldoen. De werkgever ziet geen mogelijkheden om het werk zo aan te passen dat de werknemer wel met bedekte armen kan werken. De werkgever vraagt om ontbinding op grond van gewetensbezwaren ( f-grond). De werkneemster beroept zich op het verboden onderscheid op grond van godsdienst. Belangrijk in deze zaak is dat de arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. De rechter oordeelt dat dit hier het geval is. Daarmee is aan de ontbindingsgrond voldaan.

Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2022:2027, 26 april 2022

2. Arbeidsovereenkomst vernietigd na dwaling door verzwijgen arbeidsongeschiktheid

Als werkneemster 0,8 fte in dienst komt, verzwijgt ze dat ze bij haar vorige werkgever gedeeltelijk ziek uit dienst is gegaan en een ziektewetuitkering ontvangt. Kort daarop meldt ze zich ziek. De bedrijfsarts meldt dat ze voor indiensttreding al ziek was. Daarop vernietigt de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens dwaling. Werkneemster geeft aan dat ze voor 0,8 fte werkt, en dus geen mededelingsplicht had omdat ze voor die voor 0,8 fte arbeidsgeschikt was. Haar uitval bij de vorige werkgever hing samen met de werkomstandigheden daar.

Het verweer van de werkneemster slaagt niet. De werkneemster moet met een medische onderbouwing aantonen dat zij wel 0,8 fte kan werken (maar doet dit niet). Dat moet vooral omdat de werkgever aantoont dat de werkneemster niet goed functioneert vanwege haar medische klachten. Daarnaast was ze nog onder behandeling en nog niet volledig gere-integreerd bij haar vorige werkgever.

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:4697, 12 mei 2022

3. Twee dagen doorwerken na einde contract leidt niet tot stilzwijgende verlenging

Een werkneemster wordt per ongeluk twee diensten ingeroosterd nadat haar contract is afgelopen. Nadat ze de twee diensten werkt, stelt ze per brief dat haar arbeidsovereenkomst stilzwijgend is verlengd. De rechter vindt dat een communicatiefout niet kan leiden tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Bovendien: behalve de duidelijke aanzegging was de werkneemster al begonnen met een loopbaanbegeleidingstraject.

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2021:5010, 21 september 2021

Fotobron: Shutterstock

Terug