Verzamelwet SZW: wat verandert er?

Verzamelwet SZW: wat verandert er?
5/25/2023

Elk jaar brengt het ministerie van SZW een Verzamelwet uit. De Verzamelwet is bedoeld om wetgeving technisch te onderhouden en te optimaliseren.

De Verzamelwet 2024 is onlangs op internetconsultatie.nl gepubliceerd. Wat wijzigt er?

 

Wet invoering minimumloon

Op 1 januari 2024 treedt de Wet invoering minimumuurloon in werking. Deze wet regelt dat per gewerkt uur het minimumuurloon moet worden betaald. Hierdoor hoef je niet meer uit te gaan van een gemiddeld aantal werkbare uren per maand, gebaseerd op een vaste overeengekomen arbeidsduur per week met een vaste maandelijkse beloning. Deze praktijk komt echter wel vaak voor en het was bij de invoering van artikel 11 destijds de bedoeling deze bestaande praktijk te continueren.

In artikel 11 lid 1 is daarom geregeld dat – uitgaande van een vast overeengekomen arbeidsduur per week – mag worden uitgegaan van een gemiddeld aantal te werken uren per maand. Over het gemiddelde aantal arbeidsuren per maand moet je minimaal het in die maand van toepassing zijnde minimumuurloon aan de werknemer betalen.

Plus-min-urensystematiek

Na de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon wil de regering ook een praktijk continueren, namelijk de toepassing van een plus-min-urensysteem (vastgelegd in een cao of publiekrechtelijke regeling). De bekendste is de jaarurensystematiek.

De bestaande praktijk van een plus-min-urensysteem is per ongeluk niet meegenomen in het huidige artikel 11. Dit wordt met de Verzamelwet hersteld.

Wijziging betaald ouderschapsverlof

In de Wet arbeid en zorg is geregeld dat bepaalde personen die niet voorkomen in de polisadministratie van UWV, zoals een directeur-grootaandeelhouder, ook een uitkering kunnen krijgen in verband met het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt, naar rato van de arbeidsduur per week, 70% van het minimumloon per maand.

Voor de berekening van de uitkering wordt standaard uitgegaan van een 40-urige werkweek. Bij invoering van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 wordt de norm in de WAZO gewijzigd in 36 uur.

Ouderschapsverlof werknemer in buitenland

De Wet betaald ouderschapsverlof wijzigde abusievelijk niet de bepaling dat een werknemer die arbeid buiten Nederland verricht, recht op ouderschapsverlof heeft, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Dit is echter niet in lijn met Richtlijn 2019/1158, omdat die richtlijn het recht geeft op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald (in Nederland omgezet in negen weken). Het weigeren van verlof wegens zwaarwegend dienstbelang is niet toegestaan volgens deze richtlijn. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de inroostering wel kan worden gewijzigd. Dat laatste is al geregeld in artikel 6:5 van de Wazo.

Werkloosheidswet

Artikel 16 lid 2 WW wordt aangepast. Het artikel regelt dat een verlies aan (arbeids)uren van minder dan vijf uur niet tot een recht op WW-uitkering kan leiden. Het gaat dan alleen om de situatie dat dat verlies, gelet op het totale patroon van werken (inclusief eventuele niet verzekeringsplichtige uren), minder bedraagt dan de helft van het totale aantal (arbeids)uren (inclusief niet verzekeringsplichtige uren).

Met ingang van 1 januari 2013 is het begrip arbeidsuren geïntroduceerd in de WW en is (ook) artikel 16 WW hierop aangepast. Nu blijkt dat deze aanpassing niet klopte. Op grond van de tekst van artikel 16 lid 2 WW sinds 1 januari 2013 wordt het resterende aantal arbeidsuren vergeleken met het gemiddelde aantal arbeidsuren, terwijl het de bedoeling is dat de verloren arbeidsuren vergeleken worden met het gemiddeld aantal arbeidsuren. De Verzamelwet herstelt dit.

Gedetacheerde werknemers in de EU

Op grond van artikel 8 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is het verplicht om een melding te doen van werknemers die voor een tijdelijke dienst worden gedetacheerd naar Nederland.

Deze melding moet de dienstverrichter actueel houden. Dit is niet expliciet zo opgenomen. Dit kan nu alleen worden afgeleid uit de verplichting dat de melding juist moet zijn.

Met de Implementatiewet Richtlijn 1057/2020/EU inzake detachering in de wegvervoersector is er voor de wegvervoersector een alternatieve meldplicht ingevoerd in artikel 9e WagwEU. In lid 2 van dit artikel is wel expliciet de verplichting is opgenomen om de detacheringsverklaring actueel te houden.

De verplichting om de melding up-to-date te houden wordt nu ook expliciet gemaakt in artikel 8 WagwEU.

Terug