Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart
6/14/2024

Het wetsvoorstel om werknemers van failliete bedrijven beter te beschermen, vooral bij een doorstart, staat ter internetconsultatie.

In de toekomst krijgen werknemers van een failliet bedrijf betere bescherming, vooral bij een doorstart. De voorgestelde wet die dat regelt, de Wet overgang van onderneming bij faillissement, is momenteel in de consultatiefase.

Huidige situatie

De huidige wetgeving regelt bij een zogeheten overgang van onderneming dat werknemers automatisch in dienst treden bij de nieuwe eigenaar van de onderneming, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Dat is vrijwel onontkoombaar vanwege een verbod op opzegging vanwege de overgang van onderneming.

Maar wanneer de werkgever failliet is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort, zijn de regels van overgang van onderneming niet van toepassing. Daardoor is de nieuwe eigenaar bij een doorstart vrij om te beslissen welke werknemers hij overneemt en onder welke voorwaarden. Dat kan ook betekenen dat werknemers een tijdelijk contract krijgen aangeboden, zelfs als ze voorheen een vast contract hadden. Deze praktijk heeft vaak tot gevolg dat een faillissement wordt gebruikt als een manier om op een selectieve manier te reorganiseren en af te komen van bepaalde werknemers.

Voorgestelde veranderingen

Met het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming wordt beoogd werknemers beter te beschermen. Dat de arbeidsrechtelijke positie van werknemers binnen en buiten faillissement meer op elkaar gaat aansluiten, is in het voordeel van concurrerende ondernemers. Het huidige concurrentievoordeel bij een doorstart in faillissement wordt er kleiner door.

Geen verschil binnen en buiten faillissement

De voorgestelde wet legt ook een extra hindernis tegen het misbruik van faillissement om de regels rond ontslagbescherming te omzeilen en zo werknemers van hun rechten te beroven. Dat wordt bereikt door strengere eisen te stellen aan de overname van personeel tijdens een bedrijfsovername in faillissement.

Het uitgangspunt wordt dat bij een overgang van onderneming vanuit faillissement alle werknemers in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst kunnen komen bij de nieuwe eigenaar. Er zal dan geen verschil meer zijn tussen overgang van onderneming binnen en buiten faillissement.

Als het om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is, geldt een uitzondering: dan kan de werkgever ervoor kiezen een deel van de werknemers niet over te nemen. Deze procedure verloopt buiten UWV om. De selectie welke werknemers wel of niet worden overgenomen, moet op een objectieve en transparante manier plaatsvinden. Dit zal gaan lijken op het afspiegelingsbeginsel zoals dat nu bij bedrijfseconomisch ontslag geldt. De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris nodig voordat hij de onderneming in het kader van een doorstart kan verkopen. De rechter-commissaris toetst of er bedrijfseconomische redenen zijn om niet alle medewerkers te laten overgaan naar de verkrijger van de onderneming en toetst welke selectiecriteria er worden gehanteerd.

Concurrentiebeding en ondernemingsraad

Het wetsvoorstel regelt ook dat werknemers voor wie na de doorstart toch geen plek is, niet door een concurrentiebeding worden beperkt om ergens anders aan de slag te gaan. Ook krijgen de ondernemingsraad en de personeelsvereniging het recht om een advies uit te brengen over een voorgenomen doorstart.

In consultatie

De inhoud van de wet staat nog niet vast. Het wetsvoorstel staat ter internetconsultatie. Je mening erover geven kan nog tot 22 juli 2024.

Terug